Aýna çüýşeleriň bahasy ýokarlanmagyny dowam etdirýär we käbir çakyr kärhanalaryna täsir edildi

Şu ýyldan bäri aýnanyň bahasy “bütinleý ýokarlandy” we aýna uly isleg bildirýän pudaklaryň köpüsi ony “çydap bolmajak” diýip atlandyrdylar. Golaýda käbir gozgalmaýan emläk kärhanalary aýna bahalarynyň aşa ýokarlanmagy sebäpli taslamanyň gidiş tizligini sazlamalydygyny we şu ýyl tamamlanmaly taslamalaryň indiki ýyla çenli gowşurylmajakdygyny aýtdy.
 
 
 
Şeýlelik bilen, aýna uly isleg bildirýän çakyr senagaty üçin “hemme taraplaýyn” baha amal bahasyny ýokarlandyrýarmy we hatda bazar amallaryna hakyky täsir edýärmi?
Içerki içerki işgärleriň pikiriçe, aýna çüýşeleriň bahasynyň ýokarlanmagy şu ýyl başlamady. 2017-nji we 2018-nji ýyllarda çakyr pudagy aýna çüýşeleriň bahasynyň ýokarlanmagy bilen ýüzbe-ýüz bolmaga mejbur boldy.
 
 3
 
Esasanam tutuş ýurtda “sous we çakyr gyzzyrmasynyň” köpelmegi bilen köp mukdarda maýa sous we çakyr ýoluna girdi, bu bolsa gysga wagtyň içinde aýna çüýşelere bolan islegi ep-esli ýokarlandyrdy. Şu ýylyň birinji ýarymynda islegiň ýokarlanmagy sebäpli bahalaryň ýokarlanmagy gaty göze ildi. Şu ýylyň ikinji ýarymyndan başlap, Döwlet gözegçilik gullugynyň “eli” we sous we çakyr bazarynyň tygşytly dolanmagy bilen ýagdaý gowşady.
 
 
 
Şeýle-de bolsa, aýna çüýşeleriň bahasynyň ýokarlanmagy bilen baglanyşykly käbir basyşlar çakyr kärhanalaryna we çakyr söwdagärlerine geçirildi.
 
 
 
Şandongdaky Baijiu kompaniýasynyň başlygy, esasan pes göwrümli Baijiu bilen meşgullanýandygyny, esasan göwrümini alýandygyny we girdejiniň azdygyny, şonuň üçin gaplaýyş materiallarynyň bahasynyň özüne uly täsir edendigini aýtdy. “Bahalary ýokarlandyrmasaňyz, girdeji bolmaz. Bahalary ýokarlandyrsaňyz, sargytlary arzanlatmakdan gorkýarsyňyz, şonuň üçin indi kynçylyk çekýärsiňiz. " Jogapkär aýtdy.
Mundan başga-da, käbir butiki çakyr önümleriniň ýokary bahasy sebäpli az täsir edýär. Hebeýdäki arassalaýjy enjamyň eýesi şu ýyldan bäri çakyr çüýşeleriniň, agaç gaplaýyş sowgat gutularynyň we beýleki gaplaýyş materiallarynyň bahasynyň ýokarlanandygyny, şerap çüýşeleriniň köpelmeginiň has uludygyny aýtdy. Girdeji azalsa-da, täsiri möhüm däl we bahanyň ýokarlanmagy göz öňünde tutulmaýar.
 
 
 
Kärhananyň başga bir eýesi, söhbetdeşlikde gaplaýyş materiallarynyň köpelendigine garamazdan, kabul ederlikli çäkde bolandygyny aýtdy. Şonuň üçin bahanyň ýokarlanmagy göz öňünde tutulmaz. Onuň pikiriçe, çakyr önümleri irki döwürde bahalar kesgitlenende bu faktorlary öňünden göz öňünde tutmalydyrlar we markalar üçin durnukly baha syýasaty hem möhümdir.
2 (1)
Häzirki ýagdaýyň, “orta we ýokary derejeli” çakyr markalaryny satýan öndürijiler, dilerler we ahyrky ulanyjylar üçin aýna çüýşeleriň bahasynyň ýokarlanmagy çykdajylaryň ep-esli ýokarlanmagyna sebäp bolmazlygydyr.
 
 
 
Pes derejeli çakyr öndürýän we satýan öndürijiler iň çuňňur duýýarlar we aýna çüýşeleriň bahasynyň ýokarlanmagyna basyş edýärler. Bir tarapdan çykdajy ýokarlanýar; Beýleki tarapdan, bahalary aňsatlyk bilen ýokarlandyrmaga het edip bilmeýärler.
 
 
 
Aýna çüýşeleriň bahasynyň ýokarlanmagynyň uzak wagtlap bolup biljekdigini bellemelidiris. “Bahanyň we bahanyň” arasyndaky gapma-garşylygy nädip çözmeli, pes derejeli çakyr markasynyň öndürijileriniň üns bermeli meselesine öwrüldio.

Iş wagty: Fewral-15-2022
  • Öňki:
  • Indiki:
  • Habaryňyzy goýuň